Strategisch beleid SCSOG 2018-2020

Op deze pagina vindt u de samenvatting van het strategisch beleidskader. Wilt u het hele document lezen, dan kunt u de PDF downloaden

Doelstellingen
Kernwaarden
Interne ontwikkelingen
Omgeving
Wat gaat goed, wat kan beter?
Domeinen

Doelstellingen

Wij stimuleren onze leerlingen in een positief klimaat hun mogelijkheden en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De komende twee jaar werkt de SCSOG aan:

 • Een gezamenlijk professionaliseringsbeleid ten behoeve van goed onderwijs.
 • De samenwerking tussen onze scholen en het expertisecentrum.
 • De invulling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de nieuwe bestuursstructuur.
 • Effectief en kwalitatief personeelsbeleid en financieel beleid binnen de stichting.
 • Het beter benutten van de externe samenwerking.
 • De positionering ten aanzien van passend onderwijs en de onzekere leerlingenaantallen.

De doelen van de stichting en de verwachte resultaten per beleidsterrein staan verder omschreven vanaf pagina 16 in het document.

 


terug naar boven

Kernwaarden

De stichting heeft een gemeenschappelijke visie en missie, die leidend zijn voor de afzonderlijke scholen en het expertisecentrum. Onze missie is:
 
Wij stimuleren onze leerlingen in een positief klimaat hun mogelijkheden en talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
 
Doel hiervan is het versterken van de gemeenschappelijke basis, zodat de scholen als collectief naar buiten kunnen treden en elkaar waar nodig kunnen vertegenwoordigen en het geeft richting aan de ontwikkeling van onze scholen en de stichting als geheel. Ook hebben we een viertal kernwaarden benoemd die leidend zijn voor ons beleid en voor ons doen en laten.
 
 • Uniciteit van ieder mens. 
 • Talenten gebruiken.
 • Zelfredzaamheid.
 • Betrokkenheid.

Meer over hoe deze kernwaarden binnen de stichting tot uitdrukking komen, is te vinden op pagina 7 van het beleidsplan.


terug naar boven

Interne ontwikkelingen

Deze drie recente interne ontwikkelingen binnen de stichting geven vorm aan het beleid voor de komende jaren:

 1. Wijziging van de bestuursstructuur.
  De afgelopen periode is de bestuursstructuur van de stichting gewijzigd. In de komende periode zullen we deze nieuwe structuur ook in denken en handelen verder implementeren, aan de hand van het bestuurlijk toezichtkader dat we in juni 2017 hebben vastgesteld.
   
 2. Nieuwe samenstelling van het bovenschools managementteam.
  In de afgelopen periode is de samenstelling van het BMT (bovenschools managementteam) sterk gewijzigd. Deze vernieuwing biedt een kans om een aantal zaken tegen het licht te houden, maar we willen onze historisch opgebouwde waarden niet verliezen. Het is nodig deze waarden door te laten geven door medewerkers die langer bij de stichting werken.
   
 3. Uitdagingen ten aanzien van de bedrijfsvoering.
  In de afgelopen jaren is door meerdere factoren de kwetsbaarheid van de bedrijfsvoering van de SCSOG duidelijk geworden. De komende periode werken we aan een efficiëntere en betere bedrijfsvoering.

We gaan hier in hoofdstuk 2 van het strategisch beleidsplan nader op in. 


terug naar boven

Omgeving

De SCSOG heeft te maken met diverse maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen uit het onderwijsveld. De hierna genoemde ontwikkelingen en trends uit de omgeving zijn de meest belangrijke die invloed hebben op de SCSOG. Gedeeltelijk betreft het ontwikkelingen die alle onderwijssectoren aangaan. Deze veranderingen vragen veel van alle medewerkers, van directeuren, bestuurders en toezichthouders.

De SCSOG wil gezamenlijk anticiperen op de te verwachten veranderingen, hierbij gaan we niet uit van kwetsbaarheid maar we gaan uit van onze kracht.

1. Passend onderwijs.
2. Wijzigingen in wetgeving.
3. Ontvlechting en invlechting (v)so. 
4. Ontschotting cluster 3 en 4.
5. Verandering leerlingpopulatie.

Per item omschrijven we onze constateringen op pagina 11 in het beleidsplan.


terug naar boven

Wat gaat goed, wat kan beter?

In het strategisch beleid geven we aan wat de SCSOG wil behouden, wat we willen ontwikkelen en wat we gaan loslaten. Met een evaluatie van de stand van zaken kunnen we vooruitblikken op verbeterpunten voor de stichting.

De zaken die op dit moment goed gaan, zijn:

 • Professionele, flexibele leerkrachten die gemotiveerd en breed inzetbaar zijn en goed begeleid worden.
 • Een warm klimaat waar rust is en waar leerlingen en hun ouders en de teamleden zich prettig en veilig voelen.
 • Een autonome, solide en wendbare organisatie die slagvaardig inspeelt op ontwikkelingen en (individuele) vragen en adequate ondersteuning biedt aan leerlingen, hun ouders, leerkrachten en teams.
 • Het aanbieden van duurzaam onderwijs, het bieden van kansen aan leerlingen en het aansluiten bij de behoefte van de leerlingen en hun ouders ten aanzien van onderwijs en ondersteuning.

Er zijn echter ook zaken die verbeterd kunnen worden:

 • Een solide, efficiënte en kwalitatief goede bedrijfsvoering voor de stichting.
 • Kracht van diversiteit en ieders expertise meer benutten, met dwarsverbindingen tussen de scholen en het expertisecentrum.
 • Het samen ontwikkelen van beleid ter versterking van goed onderwijs op alle SCSOG-scholen.
 • De eigen kracht en het imago van SCSOG als professionele partij meer naar buiten uitstralen.
 • Samenwerking met externe partijen in belang van goed onderwijs realiseren en/of uitbouwen.
 • Stichtingsbreed beleid gericht op de open christelijke identiteit van de stichting, met beredeneerde schoolspecifieke inkleuring.

Een overzicht van wat we willen behouden, ontwikkelen en loslaten is te vinden in hoofdstuk 4 van het strategisch beleid


terug naar boven

Domeinen

In het laatste hoofdstuk van het beleidsplan staan verwachte resultaten en bijbehorende indicatoren (wat) en activiteiten (hoe) voor de komende jaren beschreven. Ook staat aangegeven wie er uitvoering geeft aan de activiteiten en wanneer de activiteiten gereed moeten zijn.

In grote lijnen komt het op het volgende neer:

Domein 1: Onderwijs
We hebben een doorgaande lijn binnen de SCSOG, passend bij onze populatie. Ons onderwijs stimuleert de brede ontwikkeling van leerlingen. We delen binnen de stichting onze expertise en bieden al onze leerlingen goed onderwijs.

Domein 2: Identiteit
We brengen in kaart welk aanbod onze scholen hebben op het gebied van identiteit. We maken op basis daarvan beredeneerde keuzes op stichtingsniveau, waarbij ruimte is voor verschillen tussen scholen. Wij houden onze identiteit levend door onze afspraken te borgen.

Domein 3: Personeelsbeleid
Medewerkers weten dat zij ertoe doen en ondervinden een goede balans tussen werkdruk en werkplezier. Het personeelsbeleid is beschreven op stichtingsniveau en is richtinggevend voor de keuzes die de scholen daarbinnen maken.

Domein 4: Organisatie
Er is een functiebouwwerk SCSOG met beschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle functies binnen SCSOG. We zorgen voor een breder organisatiebewustzijn en realiseren meer betrokkenheid van medewerkers bij onze stichting.

Domein 5: Maatschappelijk draagvlak
SCSOG heeft een proactieve rol in de samenwerkingsverbanden waar zij deel van uitmaakt. Wij werken samen met andere organisaties voor de invulling van lessen, stages en opdrachten. We maken onze omgeving bewust van de opdracht naar onze leerlingen.

Domein 6: Communicatie
We zorgen voor meer eenheid en verbondenheid binnen onze stichting. Naar onze omgeving realiseren we meer uniformiteit en herkenbaarheid van
onze stichting.

Domein 7: Financiën
We hebben inzicht in en grip op de financiële situatie van de stichting en de scholen. We zorgen voor een gezonde financiële huishouding waarbij we op alle onderdelen toewerken naar een positief resultaat. We streven naar een efficiëntere besteding van de middelen door besparingen op het gebied van de bedrijfsvoering.


terug naar boven