Strategisch beleid SCSOG 2020-2023

Op deze pagina vindt u de samenvatting van het strategisch beleidskader. Wilt u het hele document lezen, dan kunt u de PDF downloaden

Missie & visie
Hoofddoel
Streefdoelen
Kernwaarden
Voorwaarden
Beleidsplan

Missie & visie

“Wij stimuleren onze leerlingen in een positief klimaat hun mogelijkheden en talenten te ontdekken en te ontwikkelen.”

 

Wij willen onze leerlingen in staat stellen zelfredzaam te zijn en hun talenten te gebruiken. We ondersteunen kwetsbare kinderen en jongeren bij het verwerven van een plek in de maatschappij. We doen dit vanuit betrokkenheid en verbondenheid. We bieden onze leerlingen een veilig en positief klimaat.

We leggen de lat met betrekking tot prestaties en competenties in relatie tot de mogelijkheden van iedere leerling zo hoog mogelijk. Onze medewerkers spelen een centrale en leidende rol in de ontwikkeling van leerlingen. Daarom investeren wij in de deskundigheid en professionaliteit van al onze medewerkers. Om te zorgen dat leerlingen zo veel mogelijk kansen krijgen, werken we samen met ouders, andere scholen en besturen, bedrijven en (zorg) instellingen.

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zijn welkom bij ons. We willen voor leerlingen en voor leerkrachten een leer- en werkgemeenschap zijn op basis van open christelijke waarden.

We willen een leercultuur bevorderen door een professionele dialoog tussen leerlingen, medewerkers en schoolleiding. Op directieniveau willen we door het stimuleren van de onderlinge samenwerking het collectief versterken en de kracht van de afzonderlijke scholen vergroten. 

 


terug naar boven

Hoofddoel

Samen met directeuren, raad van toezicht, GMR, personeelsleden, leerlingen en ouders, hebben we ons hoofddoel voor 2020-2023 geformuleerd, geïnspireerd op de missie van onze stichting:

Hoe kunnen we de ontwikkeling van onze leerlingen verbeteren en zichtbaar maken?

 

  • Brede ontwikkeling van onze leerlingen; zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, eigenwaarde, kennis burgerschap, praktische vaardigheden en basisvaardigheden.
  • We willen het leren en de ontwikkeling van onze leerlingen verbeteren door ons aanbod te optimaliseren, het didactisch repertoire van onze leerkrachten te vergroten en te werken aan pedagogisch vakmanschap.
  • Alles staat in dienst van onze opdracht: het verbeteren van het leren van onze leerlingen om ze zo kansrijk mogelijk te laten worden in onze samenleving.
  • Het gesprek over de kwaliteit van ons onderwijs zal de onderlinge samenwerking en de innovatiekracht binnen onze stichting versterken. Ons eigen leren is van belang om ons effect op het leren van leerlingen te vergroten.

terug naar boven

Streefdoelen

Ons hoofddoel voor de komende jaren vertalen we in een vijftal streefdoelen. Deze streefdoelen worden in de verschillende (school)plannen van de scholen verder geoperationaliseerd, passend bij de leerlingpopulatie en de fase van de ontwikkeling per school. Hierin is ruimte voor eigen invulling van de scholen.

 

Individuele ontwikkeling

We verbeteren de wijze waarop we de brede individuele ontwikkeling van onze leerlingen zichtbaar maken op onze scholen. We stemmen dit af binnen de stichting, waarbij we niet streven naar uniformiteit maar wel naar beredeneerde overeenkomsten en verschillen.

Breed aanbod

We passen ons aanbod daar waar nodig aan, zodat het aanbod gericht is op de brede ontwikkeling van onze leerlingen: zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, eigenwaarde, kennis, burgerschap en basisvaardigheden. Praktische vaardigheden krijgen in de komende periode meer aandacht.

Pedagogisch-didactisch handelen

We versterken ons pedagogisch-didactisch handelen. Hiervoor maken we bijvoorbeeld gebruik van ‘lesson study’. De samenwerking van leraren in het vormgeven en evalueren van lessen wordt geïntensiveerd.

Samenwerking en expertise

We versterken de samenwerking en het delen van expertise in onze stichting. Ons expertiseteam ‘nieuwe stijl’ heeft hierin een belangrijke rol.

Kritisch beoordelingsvermogen

We versterken ons kritisch beoordelingsvermogen om goed te kunnen kijken naar ons effect op het leren van onze leerlingen zodat we ons gedrag aan kunnen passen om een groter effect te bereiken.


terug naar boven

Kernwaarden

We hebben een viertal kernwaarden benoemd die leidend zijn voor ons beleid en voor ons doen en laten:

  • Uniciteit van ieder mens
  • Talenten gebruiken
  • Zelfredzaamheid
  • Betrokkenheid

Wij willen onze leerlingen in staat stellen zelfredzaam te zijn en hun talenten te gebruiken. Dit doen wij door betrokken te zijn en hun en onze talenten te gebruiken. Wij zijn authentiek en wij zetten onze deskundigheid in. Wij willen dat onze leerlingen eigenwaarde ontwikkelen en zelfstandig worden. Dit doen wij door hen te leren hoe zij zelfredzaam kunnen zijn en hoe zij hun talenten kunnen gebruiken. Iedereen mag fouten maken. Wij zijn barmhartig, enthousiast en hebben humor en relativeringsvermogen.


terug naar boven

Voorwaarden

We werken in de komende jaren aan de volgende belangrijke voorwaarden voor goed onderwijs:

Samenwerking met onze omgeving en onze ouders 

We versterken de samenwerking met de gemeenten met als doel om de hulpverlening in de school te krijgen en een goede aansluiting en afbakening te realiseren van onderwijs/ondersteuning (school) en zorg (gemeente). We profileren ons als professionele partner in de omgeving met andere instellingen voor onderwijs (PO, VO, MBO, HBO), bedrijven en instellingen voor zorg en gemeenten. We betrekken onze ouderpopulatie nog meer bij ons onderwijs en werken met hen samen om meer te bereiken in de ontwikkeling van onze leerlingen.

Onze werkcultuur

We leren van elkaar en van onze omgeving. We geven de samenwerking binnen de stichting beter vorm. We delen expertise door dwarsverbanden tussen de scholen te bewerkstellingen (het expertiseteam). Het uitwisselen van onze kennis en kunde staat centraal in de komende jaren. Wij streven naar een cultuur waarin al het gedrag, van iedere medewerker bijdraagt aan de doelen van de stichting, de toename van het welbevinden van de medewerker zelf en de toename van het welbevinden van anderen. Gedrag dat hier niet aan voldoet wordt op vriendelijke maar duidelijke wijze begrensd.

Deskundig personeel en goed werkgeverschap

We werken aan het werven en behouden van voldoende gekwalificeerd personeel in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Wij hebben goed personeel nodig voor onze leerlingen. We gaan samenwerkingen aan met de opleidingspartners in de regio om nieuw talent binnen te halen. We geven een strategische personeelsplanning vorm om grip te krijgen en te houden op ons personeelsbestand. Hierbij horen ook onderwerpen als duurzame inzetbaarheid.

Onze identiteit

In 2018 - 2019 zijn we gestart met een traject ten aanzien van de identiteit van de stichting en de uitingen daarvan op de scholen. We hebben de huidige situatie in kaart gebracht op de scholen en we zijn in gesprek gegaan met de directeuren, de intern toezichthouders en de medewerkers. In 2020 kreeg dit traject een vervolg met een bijeenkomst met ouders. In de komende periode zullen we de stichtingsbrede identiteit herwaarderen en expliciteren. De richtinggevende uitspraken worden vervolgens vertaald naar de uitvoering op de scholen.


terug naar boven

Beleidsplan

In bovenstaande hoofdstukken hebben we een samenvatting van het strategisch beleidsplan 2020-2023 gegeven. Wilt u het hele document lezen, dan kunt u de PDF downloaden.  


terug naar boven