Educonnect voor scholen

Educonnect SCSOG onderwijsondersteuning biedt sinds 1 januari 2011 begeleiding aan de scholen van de eigen stichting en de partners in de voormalige samenwerkingsverbanden 2.04, 2.06 en 2.07 van Weer Samen Naar School.

Met het invoeren van de Wet op het Passend Onderwijs in augustus 2014 hebben alle schoolbesturen zorgplicht gekregen. Iedere school heeft de plicht door of zelf, of dankzij samenwerking met partners voor elk kind een passend arrangement te realiseren. Samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn belangrijker dan ooit om alle leerlingen passend onderwijs te bieden. Met behulp van de op maat afgestemde begeleiding door Educonnect kunnen schoolbesturen binnen de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hun zorgplicht waarmaken.


De medewerkers van Educonnect bieden naar aanleiding van begeleidingsvragen vanuit deze scholen specifieke leerlingenondersteuning, verrichten aanvullend onderzoek en ondersteunen leerkrachten en teams in het begeleiden van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Door deze werkwijze ontstaan korte en directe lijnen tussen het speciaal - en regulier (basis)onderwijs en wordt een praktisch netwerk gecreëerd binnen Passend Onderwijs.


Met ingang van 1 augustus 2015 verzorgt Educonnect de consultatieve leerlingenbegeleiding binnen de basisscholen van de Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen, de Vereniging Christelijk Onderwijs Haren, Sint Nicolaasstichting Haren, Christelijk Onderwijs Noord en Oost Drenthe, Protestants Christelijk Basisonderwijs Ten Boer en openbaar basisonderwijs gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Daarnaast ontwikkelt Educonnect zich samen met KCOO, het Kenniscentrum Openbaar Onderwijs van O2G2, tot het expertisenetwerk voor de schoolbesturen binnen de subregio Groningen-Haren van SWV PO 20.01.

De directeur van Educonnect is tevens deelcoördinator van deze subregio.


Wat zijn de uitgangspunten van Educonnect?

 • Medeverantwoordelijk in het vormgeven aan Passend Onderwijs
 • Informatiepunt en kennisnetwerk in de leerlingenzorg
 • Opzetten van kwaliteitskringen, o.a. orthopedagogen en beeldcoaches
 • Verbeteren van de kwaliteit van de interne zorgstructuren
 • Vraaggericht ondersteunen en begeleiden van leerlingen, leerkrachten en scholen
 • Uitvoeren van de leerlingenzorg
 • Het verrichten van onderzoek
 • Coördineren en uitvoeren van de oplossingsgerichte onderwijsbegeleiding
 • Investeren in samenwerking tussen onderwijs en de algemene (jeugd)zorg om een integrale aanpak te realiseren
 • Deelnemen aan zorg advies teams
 • Ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs / jeugdzorgarrangementen
 • Deelnemen aan schoolestuurlijke Commissie Passend Onderwijs

Aanbod op schoolniveau

 • Collegiale consultatie directie / intern begeleiders
 • Ondersteunen bij het opzetten van de zorgstructuur 
 • Deelname zorgteam (leerlingbesprekingen)
 • Advisering leermiddelen
 • Voorlichting
 • Trainingen
 • Second opinion bij verwijzing naar andere vorm van onderwijs
 • Optimaliseren schoolklimaat