Educonnect voor leerkrachten

Leerkrachten geven graag het beste onderwijs aan hun leerlingen en sluiten aan bij de talenten en mogelijkheden. De inzet van passend onderwijs is om leerlingen zo veel mogelijk in de klas een passend ondersteuningsaanbod te geven binnen het reguliere onderwijs. Het team, de school en het samenwerkingsverband zorgen dat de leerkracht die ondersteuning kan bieden. Aan de hand van het schoolondersteuningsprofiel formuleert iedere school welke ondersteuning aan kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte geboden kan worden.

Passend onderwijs vertrouwt daarbij op de professionaliteit van de leerkrachten. Met het schoolondersteuningsprofiel geven leerkrachten aan welke bijscholing en ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband nodig is om beter te leren omgaan met verschillen in de klas. Het speciaal (basis)onderwijs kan expertise uitwisselen en ambulant begeleiders bieden om leerlingen, leerkrachten en teams hierbij te ondersteunen.


Binnen de klas hebben leerkrachten nu ook al te maken met verschillen tussen leerlingen op het gebied van intelligentieniveaus, leerstijlen en onderwijs - en ondersteuningsbehoeftes. Omgaan met deze diversiteit maakt de lespraktijk uitdagend en boeiend, maar soms ook lastig.

Voor leerkrachten is het daarom belangrijk om deze verschillen te zien en erop te anticiperen door keuzes te maken in instructie, werkvorm en leerstofaanbod, zodat zij daarmee een veilige en uitdagende omgeving creëren waarin er respect is voor de verschillen. Regelmatig overleg met collega's en begeleiders zorgt voor afstemming van onderwijs en ondersteuning op teamniveau. Scholing, coaching, intervisie en collegiale consultatie kunnen leerkrachten en teams helpen bij het omgaan met deze verschillen.

Educonnect SCSOG onderwijsondersteuning heeft praktijkervaring in het begeleiden van leerkrachten in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.


Aanbod op leerkrachtniveau

 • Advisering en begeleiding op het gebied van: 
  • Rekenen, taal, lezen
  • Leer-, gedrag- en werkhoudingsproblemen
  • Versterken leerkracht competenties
  • Klassenmanagement
  • Pedagogisch klimaat
 • Ondersteunen bij het opstellen van individuele leerlijnen
 • Deskundigheidsbevordering:
  • Consultatie, coaching en training, SVIB / beeldcoachen
  • Ontwikkelen en optimaliseren van leerkrachtcompetenties en vaardigheden