Missie en Visie

Wat is de missie van Educonnect?

Educonnect richt zich voorlopig op dienstverlening bij de aangesloten scholen en hun partners in de samenwerkingsverbanden, waarbij de vraag het organisatievermogen van de scholen overstijgt, waardoor ze zich niet meer kunnen richten op hun primaire taak, het geven van kwalitatief goed onderwijs. De aangeboden gemeenschappelijke dienstverlening levert kwaliteitsvoordelen op.

Educonnect is een volwaardig partner in het realiseren van Passend Onderwijs door het ondersteunen van leerkrachten in de begeleiding van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.


Wat is de visie van Educonnect?

De visie sluit aan bij de uitgangspunten van Passend Onderwijs die zijn opgesteld vanuit de overheid. Elke leerling heeft recht op een ononderbroken ontwikkelingslijn die passend is, waarbij de leerling zich goed voelt en met respect en waardering wordt behandeld. Het kind staat centraal en wordt zo goed mogelijk voorbereid op een zelfstandige plaats in de samenleving door middel van een sluitende integrale aanpak. Ieder kind ontvangt dus het onderwijsondersteuningstraject dat nodig is voor een optimale ontwikkeling.

Dit onderwijsondersteuningsaanbod is regulier waar het kan en speciaal waar dat moet.

Doel van Educonnect is het vraaggericht ondersteunen en begeleiden van leerkrachten en scholen in het bieden van onderwijs aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte en het aanbieden van diensten bij de praktische invulling en uitvoering van de leerlingenondersteuning. Door het bieden van kennis, het bundelen van krachten en het zoeken in samenwerking begeleidt Educonnect de individuele scholen en versterkt zij het inrichten van de nodige onderwijsstructuur. We werken dus met en voor leerkrachten in het onderwijs. Het begint bij de leerkracht: hun handelen is het begin van verandering, zodanig dat dit positieve effecten heeft op de ontwikkeling van kinderen en de tevredenheid van ouders.

Educonnect bouwt daarmee, gezamenlijk met de vertegenwoordigende scholen van de SCSOG, aan de toekomst van Passend Onderwijs in de stad Groningen en de regio.