Jaarverslag 2019

Hier kunt u het jaarverslag van 2019 van Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen lezen. In dit jaarverslag leest u hoe wij in 2019 gewerkt hebben aan het realiseren van onze missie.

In onderstaand overzicht leest u per hoofdstuk welke informatie we hebben opgenomen in het jaarverslag. Wilt u het hele jaarverslag lezen, dan kunt u de PDF van het jaarverslag downloaden. De versie die het best geschikt is om af te drukken, vindt u hier: printversie jaarverslag 2019.

Voorwoord
Algemene informatie
Verslag raad van toezicht
Verslag GMR
Verslag bestuur
Financiën en continuïteit

Voorwoord

In het jaar 2019 hebben 177 medewerkers van Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen (SCSOG) zich ingezet voor onderwijs aan 759 leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Onze leerlingen verdienen een positief en stimulerend klimaat waarin ze hun mogelijkheden kunnen ontdekken en benutten.

Ook verdienen onze leerlingen én onze medewerkers een professionele omgeving waarin kritisch wordt gekeken naar zowel de geleverde onderwijskwaliteit als naar de kwaliteit van de interne organisatie. Het jaar 2019 stond daarom voor een deel in het teken van evaluatie-activiteiten waarbij we externe partijen betrokken hebben.

In dit jaarverslag verantwoorden we ons over de ontwikkelingen en de resultaten van SCSOG over 2019. We kunnen net als in 2018 een gezonde financiële situatie rapporteren. Dit biedt voldoende vertrouwen voor de komende jaren, waarin de stichting zich zal blijven inspannen om onze leerlingen hun mogelijkheden en talenten te laten ontdekken en verder te ontwikkelen. Ik wens u veel leesplezier!

Annalie Osinga
Bestuurder Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen

Het volledige voorwoord vindt u in het jaarverslag op pagina 5.


terug naar boven

Algemene informatie

In 2019 hadden de scholen van de stichting op de teldatum (1 oktober) 759 leerlingen. Het aantal steeg ten opzichte van 2018 met 27 leerlingen. Het aantal medewerkers van de stichting was in 2019 in totaal 177. De scholen vallen onder drie verschillende onderwijswetten: de wet op het primair onderwijs (Fiduciaschool en De Kimkiel), de wet op de expertisecentra (De Wingerd) en de wet op het voortgezet onderwijs (De Bolster). De medewerkers vallen onder twee cao’s: de cao voortgezet onderwijs (De Bolster) en de cao primair onderwijs (de overige drie scholen).

De scholen van SCSOG hebben een groot voedingsgebied. De leerlingen zijn afkomstig uit de stad Groningen, de Ommelanden, de kop van Drenthe en het grensgebied van Friesland. SCSOG participeert actief in drie samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs.

SCSOG heeft haar missie en visie geformuleerd. Deze gemeenschappelijke uitgangspunten zijn leidend voor de vijf onderdelen van de stichting.“Wij stimuleren onze leerlingen in een positief klimaat hun mogelijkheden en talenten te ontdekken en te ontwikkelen."

Meer informatie vindt u in het jaarverslag op pagina 6 t/m 11. 


terug naar boven

Verslag van de raad van toezicht

De raad van toezicht kent drie hoofdtaken, die onderling samenhangen. Hij houdt toezicht op het bestuur van de stichting, treedt op als werkgever voor de bestuurder en is voor de bestuurder beschikbaar als klankbord.

De Code Goed Onderwijsbestuur VO van de VO-raad geldt als leidraad. Voor de vervulling van zijn rollen kiest de raad van toezicht voor toezicht op basis van betrokkenheid bij de stichting en in het bijzonder bij onze leerlingen. Daartoe belegt de raad het merendeel van zijn vergaderingen op de scholen. Voorafgaand aan de vergadering vertelt de directeur van de school over de ontwikkelingen die op haar of zijn school spelen. Om het toezichthouden nog meer te voeden vanuit de praktijk worden de scholen en Educonnect ten minste een keer per jaar bezocht.

In het jaarverslag van 2019 vindt u het verslag van de raad van toezicht op pagina 12 tot en met 15. 


terug naar boven

Verslag van de GMR

In het jaar 2019 heeft de GMR zes keer vergaderd. In het eerste deel van elke vergadering was mevrouw Annalie Osinga, bestuurder van SCSOG, aanwezig om de lopende zaken binnen de stichting toe te lichten en met de GMR te bespreken. De GMR spreekt haar waardering uit voor de daarbij gegeven openheid van zaken.

Daarnaast heeft de GMR twee keer per jaar regulier overleg met de raad van toezicht van SCSOG. In het jaar 2019 heeft de GMR in juli en november tussentijds overleg gevoerd met leden van de raad van toezicht (de heer Mentko Nap en de heer Jan Folkert Deinum).

In het jaarverslag vindt u op pagina 16 en17 de onderwerpen die in 2019 aan bod kwamen en informatie over de bezetting van de GMR. 


terug naar boven

Verslag van het bestuur

De afgelopen jaren is ingezet op meer beleidsvorming op stichtingsniveau. Het was van belang om meer zicht te krijgen op de eigen kwaliteit door de kwaliteitszorg meer systematisch vorm te geven en de verantwoordingscyclus te harmoniseren voor de organisatieonderdelen. Een belangrijk instrument voor de kwaliteitszorg op stichtingsniveau is het strategisch beleidsplan 2018-2020. Dit strategisch beleidsplan was ook in 2019 leidend voor de verbeteractiviteiten van bestuurder en BMT.

Jaarlijks stelt de bestuurder een prioriteitennota op, afgeleid van het strategisch beleidsplan, met daarin de doelen voor dat jaar. De directeuren stellen driemaal per jaar een managementrapportage op, waarin verantwoording wordt afgelegd over de stand van zaken op diverse beleidsterreinen. In 2019 is gestart met de voorbereidingen voor het op te stellen strategisch beleidsplan voor de volgende periode. Het jaar 2019 stond voor een deel in het teken van evaluatie-activiteiten. 

Op pagina 18 t/m 27 van het jaarverslag vindt u informatie over de domeinen Onderwijs & Kwaliteit, Personeel & Professionalisering en Huisvesting. 


terug naar boven

Financiën en continuïteit

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het benoemen van het gevoerde financiële beleid, waarbij zaken als verantwoordelijkheid, planning & control, een oordeel over het weerstandsvermogen en het financiële resultaat van 2019 besproken worden.

Sinds de invoering van de lumpsumfinanciering zijn de verantwoordelijkheden ten aanzien van de beheersing van zowel de personele en materiële kosten volledig bij het schoolbestuur komen te liggen. Om deze verantwoordelijkheid nu en in de toekomst te kunnen nemen, is een gezonde financiële situatie evenals een goed werkende planning & controlcyclus van groot belang.

In het jaarverslag 2019 vindt u op pagina 29 t/m 36 informatie over de financiën van de stichting. De continuïteitsparagraaf is opgenomen op pagina 37 t/m 41. 

 


terug naar boven