Jaarverslag 2018

Hier kunt u het jaarverslag van 2018 van Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen lezen. In dit jaarverslag leest u hoe wij in 2018 gewerkt hebben aan het realiseren van onze missie, waarbij we ons af en toe een vooruitblik naar 2019 en verder veroorloven. 

In onderstaand overzicht leest u per hoofdstuk welke informatie we hebben opgenomen in het jaarverslag. Wilt u het hele jaarverslag lezen, dan kunt u de PDF van het jaarverslag downloaden.

Voorwoord
Informatie SCSOG
Raad van toezicht
GMR-verslag
Bestuursverslag
Financiën en continuïteit

Voorwoord

In het jaar 2018 hebben 176 medewerkers van de Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen zich ingezet voor onderwijs aan 733 leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Onze leerlingen verdienen een positief klimaat waarin ze hun mogelijkheden kunnen ontdekken en benutten. Bij de SCSOG zit deze positieve grondhouding sterk verankerd in de motivatie en het gedrag van onze medewerkers.

Met vriendelijke groet,
Annalie Osinga
Bestuurder Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen


terug naar boven

Informatie SCSOG

De stichting heeft als doel het stichten, in stand houden en exploiteren van onderwijsinstellingen voor christelijk speciaal onderwijs in Groningen en het ondersteunen van het onderwijs in de regio op het terrein van leerlingenondersteuning. De scholen en het expertisecentrum van de SCSOG zijn gehuisvest in de stad Groningen. De scholen verzorgen onderwijs en bieden ondersteuning aan leerlingen van het speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen en het praktijkonderwijs. Het expertisecentrum zet de expertise van de SCSOG in door het verlenen van diensten en het geven van ondersteuning aan scholen en besturen in de regio.

In 2018 hadden de scholen van de SCSOG op de teldatum (1 oktober) 733 leerlingen. Het aantal medewerkers van de stichting was in 2018 176. De scholen vallen onder drie verschillende onderwijswetten: primair onderwijs (Fiduciaschool en De Kimkiel), speciaal onderwijs (De Wingerd) en voortgezet onderwijs (De Bolster).

De scholen van de SCSOG hebben een groot voedingsgebied. De leerlingen zijn afkomstig uit de stad Groningen, de Ommelanden, de kop van Drenthe en het grensgebied van Friesland. De SCSOG participeert actief in drie samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs.


terug naar boven

Raad van toezicht

Sinds 1 januari 2017 geldt binnen de Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs te Groningen (SCSOG) een model waarin besturen en toezicht houden aan twee verschillende organen zijn toebedeeld. In 2017 was dat aanvankelijk nog wat onwennig, maar in 2018 is de situatie geconsolideerd en zijn de rollen goed verdeeld.

De raad van toezicht kent drie hoofdtaken, die onderling samenhangen. Hij houdt toezicht op de bestuurder, treedt op als werkgever voor de bestuurder en is voor de bestuurder beschikbaar als klankbord. Bij de vervulling van zijn taken kiest de raad van toezicht de Code Goed Onderwijsbestuur VO van de VO-raad als leidraad.


terug naar boven

GMR-verslag

In het jaar 2018 heeft de GMR zes keer vergaderd. In het eerste deel van elke vergadering was mw. A. Osinga, bestuurder van de SCSOG, aanwezig om de lopende zaken binnen de SCSOG toe te lichten en met de GMR te bespreken. De GMR spreekt haar waardering uit voor de daarbij gegeven openheid van zaken.

Daarnaast heeft de GMR twee keer per jaar regulier overleg met de nieuw gevormde raad van toezicht van de SCSOG, die bestaat uit leden van het oude bestuur.

Verder heeft de GMR in het jaar 2018 in mei en november tussentijds overleg gevoerd met leden van de raad van toezicht.


terug naar boven

Bestuursverslag

Het bestuur van SCSOG heeft, om te voldoen aan de Wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’,  besloten tot aanvaarding van de sectorcode van de VO-raad. Deze wet eist een duidelijke scheiding tussen besturen en toezicht houden. De SCSOG had in 2012 gekozen voor het zogenaamde ‘one-tier-model’, waarbij bestuur en toezicht zijn ondergebracht in één orgaan, namelijk het bestuur. In 2016 is besloten tot een andere bestuursstructuur over te gaan, het ‘two-tier-model’. Hierdoor is vanaf 2017 sprake van een organieke scheiding tussen bestuur en toezicht met een bestuurder en een raad van toezicht. In 2017 is gewerkt aan de implementatie van het interne toezichtkader, dat tot stand kwam in het najaar van 2016. In 2018 is het toezichtkader opnieuw bijgesteld en verder geïmplementeerd in activiteiten en gedrag van bestuurder en toezichthouder.   


terug naar boven

Financiën en continuïteit

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het benoemen van het gevoerde financiële beleid, waarbij zaken als verantwoordelijkheid, planning & control, een oordeel over het weerstandsvermogen en het financiële resultaat van 2018 besproken worden.

Sinds de invoering van de lumpsumfinanciering zijn de verantwoordelijkheden ten aanzien van de beheersing van zowel de personele en materiële kosten volledig bij het schoolbestuur komen te liggen. Om deze verantwoordelijkheid nu en in de toekomst te kunnen nemen, is een gezonde financiële situatie evenals een goed werkende planning & controlcyclus van groot belang.


terug naar boven