Jaarverslag 2017

Hier kunt u het jaarverslag van 2017 van Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen lezen. In dit jaarverslag leest u hoe wij in 2017 gewerkt hebben aan het realiseren van onze missie, waarbij we ons af en toe een vooruitblik naar 2018 en verder veroorloven. 

In onderstaand overzicht leest u per hoofdstuk welke informatie we hebben opgenomen in het jaarverslag. Wilt u het hele jaarverslag lezen, dan kunt u de PDF van het jaarverslag downloaden.

 

Voorwoord
Informatie SCSOG
Raad van toezicht
GMR-verslag
Bestuursverslag
Financiën & continuïteit

Voorwoord

In het jaar 2017 verzorgde de Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen onderwijs en ondersteuning aan ruim 700 leerlingen tussen 4 en 18 jaar. Al onze leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om hun mogelijkheden ten volle te benutten. Onze medewerkers spannen zich hier dagelijks voor in, met grote betrokkenheid en een positieve grondhouding jegens de leerlingen.

Met vriendelijke groet,
Annalie Osinga
Bestuurder Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen


terug naar boven

Informatie SCSOG

De stichting heeft als doel het stichten, in stand houden en exploiteren van onderwijsinstellingen voor christelijk speciaal onderwijs in Groningen en het ondersteunen van het onderwijs in de regio op het terrein van de leerlingenzorg.

De scholen en het expertisecentrum van de SCSOG zijn gehuisvest in de stad Groningen. De scholen verzorgen onderwijs en bieden ondersteuning aan leerlingen van het speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen en het praktijkonderwijs. Het expertisecentrum zet de expertise van de SCSOG in door het verlenen van diensten en het geven van ondersteuning aan scholen en besturen in de regio. In 2017 hadden de scholen van de SCSOG op de teldatum 711 leerlingen. Het aantal medewerkers van de stichting was in 2017 ongeveer 163. De scholen vallen onder drie verschillende onderwijswetten: primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.

De scholen van de SCSOG hebben een groot voedingsgebied. De leerlingen zijn afkomstig uit de stad Groningen, de Ommelanden, de kopvan Drenthe en het grensgebied van Friesland. De werkzaamheden van Educonnect vinden plaats in de provincies Groningen en Drenthe. De SCSOG participeert actief in drie samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs.


terug naar boven

Raad van toezicht

Per 1 januari 2017 is de Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs te Groningen (SCSOG) overgestapt op een model waarin besturen en toezichthouden aan twee verschillende organen zijn toebedeeld. Het jaar 2017 is dus het eerste jaar waarin ervaringen konden worden opgedaan met deze nieuwe rollen. De raad van toezicht kent drie hoofdtaken, die onderling samenhangen. Hij houdt toezicht op de bestuurder, treedt op als werkgever voor de bestuurder en is voor de bestuurder beschikbaar als klankbord. Bij de vervulling van zijn taken kiest de raad van toezicht de Code Goed Onderwijsbestuur VO van de VO-raad als leidraad.


terug naar boven

GMR-verslag

Zoals dit ook in voorgaande jaren het geval was, waren er ook in het jaar 2017 enkele wijzigingen in de bezetting van de GMR. In het voorjaar stopte dhr. Kars Marnink als voorzitter van de GMR. Dhr. Hugo Vellinga (personeel De Bolster) volgde hem op als voorzitter a.i., en vanaf september 2017 als vaste voorzitter. In de plaats van dhr. Marnink trad mw. Marieke Lindeboom toe tot de GMR voor de oudergeleding van De Fiduciaschool. Mw. Annemiek Veldkamp is vanaf september samen met mw. Elisabeth Etber afgevaardigde namens het personeel van De Fiduciaschool. In de vacature voor een afvaardiging van de ouders van De Bolster is nog niet voorzien. Wel zijn er momenteel gesprekken met mogelijke gegadigden gaande.


terug naar boven

Bestuursverslag

Het bestuur van SCSOG heeft, om te voldoen aan de Wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ (wet van 4 februari 2010, Stb. 2010, 80) besloten tot aanvaarding van een sectorcode. Gekozen is voor de sectorcode van de VO- raad. De wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ eist een duidelijke scheiding tussen besturen en toezicht houden. De SCSOG had in 2012 gekozen voor het zogenaamde ‘one-tier-model’, waarbij bestuur en toezicht zijn ondergebracht in één orgaan, namelijk het bestuur. In 2016 is besloten tot een andere bestuursstructuur over te gaan, het ‘two- tier-model’. Hierdoor is vanaf 2017 sprake van een heldere scheiding tussen bestuur en toezicht met een bestuurder en een raad van toezicht. In 2017 is gewerkt aan de implementatie van het interne toezichtkader, dat tot stand kwam in het najaar van 2016. Gedurende het jaar is in diverse overlegstructuren aandacht besteed aan de nieuwe bestuursstructuur.

De aanstelling van een professioneel bestuurder had gevolgen voor de rol van de directeuren, voor de afstemming met de GMR en voor de omzetting van het voormalige bestuur naar raad van toezicht. De formele scheiding tussen bestuur en toezicht moest in gedrag en handelen vertaald worden. Het interne toezichtkader is in het jaar 2017 gevolgd, de eerste ervaringen hebben geleid tot enkele aanpassingen
in de jaaragenda van het interne toezichtkader.


terug naar boven

Financiën & continuïteit

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het benoemen van het gevoerde financiële beleid, waarbij zaken als verantwoordelijkheid, planning & control, een oordeel over het weerstandsvermogen en het financiële resultaat van 2017 besproken worden. Sinds de invoering van de lumpsumfinanciering zijn de verantwoordelijkheden ten aanzien van de beheersing van zowel de personele en materiële kosten volledig bij het schoolbestuur komen te liggen. Om deze verantwoordelijkheid nu en in de toekomst te kunnen nemen, is een gezonde financiële situatie evenals een goed werkende planning & controlcyclus van groot belang.


terug naar boven