Jaarverslag 2020

Hier kunt u het jaarverslag van 2020 van Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen lezen. In dit jaarverslag leest u hoe wij in 2020 gewerkt hebben aan het realiseren van onze missie.

In onderstaand overzicht leest u per hoofdstuk welke informatie we hebben opgenomen in het jaarverslag. Wilt u het hele jaarverslag lezen, dan kunt u de PDF van het jaarverslag downloaden. De versie die het best geschikt is om af te drukken, vindt u hier: printversie jaarverslag 2020.

Voorwoord
Algemene informatie
Verslag raad van toezicht
Verslag van de GMR
Verslag bestuur
Financiën en continuïteit

Voorwoord

Het jaar 2020 was ook voor SCSOG een uitzonderlijk jaar, door de gevolgen van de wereldwijde coronapandemie. Op 26 maart 2020 moesten onze scholen sluiten als gevolg van de landelijke richtlijnen van de overheid. In de loop van het jaar 2020 gingen de scholen op verschillende momenten weer (gedeeltelijk) open, maar ook weer dicht. Het was voor alle betrokkenen een grote uitdaging om aan de steeds wisselende omstandigheden en eisen tegemoet te komen. We hebben in het afgelopen jaar ervaren hoe flexibel en betrokken onze medewerkers waren om de uitdaging van het onderwijs op afstand vorm te geven. We hebben echter ook nog sterker dan anders ervaren hoe kwetsbaar een deel van onze leerlingen is. Het is dankzij de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers gelukt om met alle leerlingen contact te onderhouden, we zijn binnen SCSOG geen leerlingen ‘uit het zicht verloren’. 

In dit jaarverslag verantwoorden we ons over de ontwikkelingen en de resultaten van SCSOG over 2020. We kunnen net als in 2019 over het jaar 2020 een gezonde financiële situatie rapporteren. Dit biedt voldoende vertrouwen voor de komende jaren, waarin SCSOG zich zal blijven inspannen om onze leerlingen hun mogelijkheden en talenten te laten ontdekken en verder te ontwikkelen. Ik wens u veel leesplezier! 

Annalie Osinga
Bestuurder Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen

Het volledige voorwoord vindt u in het jaarverslag op pagina 5.


terug naar boven

Algemene informatie

In 2020 hadden de scholen van SCSOG op de teldatum (1 oktober 2020) 775 leerlingen. Het aantal leerlingen steeg licht ten opzichte van 2019 (toen waren het op de teldatum 760 leerlingen). Het aantal medewerkers van de stichting was in 2020 in totaal 175. 

De scholen van SCSOG hebben een groot voedingsgebied. De leerlingen zijn afkomstig uit de stad Groningen, de Ommelanden, de kop van Drenthe en het grensgebied van Friesland. SCSOG participeert actief in drie samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs.

SCSOG heeft haar missie en visie geformuleerd. Deze gemeenschappelijke uitgangspunten zijn leidend voor de vijf onderdelen van de stichting.“Wij stimuleren onze leerlingen in een positief klimaat hun mogelijkheden en talenten te ontdekken en te ontwikkelen."

Meer informatie vindt u in het jaarverslag op pagina 6 t/m 12. 


terug naar boven

Verslag raad van toezicht

De impact van de coronapandemie op leerlingen en medewerkers is vanaf maart 2020 voor de raad van toezicht een voortdurende bron van zorg geweest. Veel van onze leerlingen verkeren in kwetsbare posities. De school kan dan een veilige haven zijn, structuur bieden en rust geven. Thuisonderwijs is lang niet altijd mogelijk en leidt in nogal wat gevallen tot leerachterstanden. Dat de overheid na enige tijd lockdown juist voor deze groep leerlingen noodopvang mogelijk maakte, heeft de raad erg gewaardeerd. De raad is dankbaar voor de grote inzet, de flexibiliteit en de creativiteit van alle medewerkers bij het omgaan met deze crisis. Dat heeft voor de leerlingen veel betekend. Tegelijkertijd is de raad zich bewust van de kwetsbaarheid van de medewerkers. Onze scholen geven onderwijs aan leerlingen voor wie contact heel belangrijk is. Afstand houden is veelal onmogelijk en ook onwenselijk. Dat betekent dat bij onze medewerkers zorgen leven over de eigen gezondheid en de gezondheid van naasten. We hopen en vertrouwen dat, nu de vaccinatiecampagne op stoom is gekomen, we dergelijke zorgen in het schooljaar 2021/22 achter ons kunnen laten.

De raad van toezicht kent drie hoofdtaken, die onderling samenhangen. Hij houdt toezicht op het bestuur van de stichting, treedt op als werkgever voor de bestuurder en is voor de bestuurder beschikbaar als klankbord. De Codes Goed Onderwijsbestuur (van de po-raad en vo-raad) gelden daarbij als leidraad. Omdat de stichting meerdere sectoren beslaat, heeft zij besloten tot aanvaarding van de ‘Sectorcode goed onderwijsbestuur’ van de VO-raad. SCSOG voldoet overigens ook aan de artikelen van de ‘Code goed bestuur’ van de PO-raad.

In het jaarverslag van 2020 vindt u het verslag van de raad van toezicht op pagina 12 en 13. 


terug naar boven

Verslag van de GMR

In het jaar 2020 heeft de GMR vijf keer vergaderd. In het eerste deel van elke vergadering was mevrouw Annalie Osinga, bestuurder van SCSOG, aanwezig om de lopende zaken binnen de stichting toe te lichten. De GMR spreekt haar waardering uit voor de daarbij gegeven openheid van zaken. Daarnaast heeft de GMR twee keer per jaar regulier overleg met de raad van toezicht van SCSOG.

In het jaar 2020 heeft de GMR in juni en november tussentijds overleg gevoerd met leden van de raad van toezicht (de heer Mentko Nap en de heer Bert Dijkstra).

In het jaarverslag vindt u op pagina 17 de onderwerpen die in 2020 aan bod kwamen en informatie over de bezetting van de GMR. 


terug naar boven

Verslag van het bestuur

Stichtingbreed is in de afgelopen periode het gesprek over de levensbeschouwelijke identiteit van SCSOG en haar scholen gevoerd. In het najaar van 2018 is dit traject gestart. Er zijn onder begeleiding van Verus bijeenkomsten geweest met de raad van toezicht, met de directeuren en met de vier teams op de scholen. In het begin van dit verslagjaar 2020 is een bijeenkomst georganiseerd met een groep ouders van iedere school. Op basis van de dialoog met al deze geledingen zijn we gekomen tot een aantal richtinggevende uitspraken en een nieuw geformuleerde grondslag voor de stichting en haar scholen. De GMR heeft een positief advies gegeven over deze grondslag en de visie op identiteit. De raad van toezicht heeft de gewijzigde grondslag goedgekeurd in de vergadering van 1 oktober 2020.

De gewijzigde grondslag wordt in de statuten van de stichting opgenomen: ‘De stichting vindt haar bestaansrecht in de christelijke traditie. Daaraan ontlenen wij richting, woorden en bronnen. Geïnspireerd door deze traditie begeleiden en ondersteunen wij leerlingen bij het verkennen en verrijken van hun wereld. We geven dit handen en voeten door levensbeschouwelijke vorming aan te bieden met de Bijbel als belangrijkste inspiratiebron. Wij verbinden de christelijke levensbeschouwing met ons pedagogisch klimaat en wij werken vanuit vertrouwen.’

Ondanks de ernstige belemmeringen door de gevolgen van de coronapandemie hebben we toch een aantal beleidsmatige zaken kunnen oppakken en uitwerken in 2020. Lees meer over alle activeiten van het bestuur in het jaarverslag van pagina 19 tot en met 29


terug naar boven

Financiën en continuïteit

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het gevoerde financiële beleid, waarbij zaken als verantwoordelijkheid, planning en control, een oordeel over het weerstandsvermogen en het financiële resultaat van 2020 besproken worden.

Sinds de invoering van de lumpsumfinanciering zijn de verantwoordelijkheden ten aanzien van de beheersing van zowel de personele als materiële kosten volledig bij het schoolbestuur komen te liggen. Om deze verantwoordelijkheid nu en in de toekomst te kunnen nemen, is een gezonde financiële situatie evenals een goed werkende planning- en controlcyclus, van groot belang.

Allocatie van middelen

Er wordt bij SCSOG gewerkt met een begroting op stichtingsniveau. De begroting 2020 is samengesteld uit de vier afzonderlijke schoolbegrotingen, de begroting van het expertisecentrum en de begroting van het bestuur. Vanaf 2021 heeft het expertisecentrum een andere positie binnen de stichting waardoor deze geen eigen begroting meer heeft maar onder de verantwoordelijkheid van het bestuur valt. De schooldirectie is verantwoordelijk voor de eigen schoolbegroting. De bestuurder legt driemaal per jaar verantwoording af aan de raad van toezicht over de financiële stand van zaken van de stichting. In de werkgroep financiën bespreken de (adjunct-) directeuren van de scholen de financiële stand van zaken van de verschillende onderdelen samen met de controller en worden actuele ontwikkelingen besproken waar een financieel of administratief vraagstuk onder ligt.

In het jaarverslag 2020 vindt u op pagina 31 t/m 37 informatie over de financiën van de stichting. De continuïteitsparagraaf is opgenomen op pagina 39 t/m 47. 


terug naar boven