Identiteit

De SCSOG is een christelijke stichting met vier christelijke scholen. De stichting heeft een sterke ‘organisatie-identiteit’; de medewerkers van de stichting hebben een in grote mate overeenstemmend (zelf)beeld van de stichting. Het feit dat we ons bij uitstek richten op leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben, maakt dat we een gedeeld centraal handelingsperspectief hebben. De stichting heeft een pedagogische en leerlinggerichte cultuur. Een organisatie-identiteit is een subjectief begrip, maar we horen vaak eenzelfde beeld van personen die van buiten onze organisatie komen: onze organisatie valt op door de grote drijfveer van alle medewerkers om onze vaak kwetsbare leerlingen te ondersteunen in hun brede ontwikkeling.

Stichtingsbreed is in de afgelopen periode het gesprek over de levensbeschouwelijke identiteit gevoerd. In het najaar van 2018 is dit traject gestart. Er zijn onder begeleiding van Verus bijeenkomsten geweest met de raad van toezicht, met de directeuren en met de vier teams op de scholen. Begin 2020 is een bijeenkomst geweest met een oudergeleding van iedere school. Op basis van de dialoog met al deze geledingen zijn we gekomen tot een aantal richtinggevende uitspraken en een nieuwe grondslag voor de SCSOG en haar scholen. De GMR heeft een positief advies gegeven over deze grondslag en de visie op identiteit. De raad van toezicht heeft de gewijzigde grondslag goedgekeurd in de vergadering van 1 oktober 2020. De grondslag wordt in de statuten van de stichting opgenomen.

De nieuwe grondslag wordt verwoord in het bijgevoegde document, dat hier te downloaden is